Fotomontages
Bogdan Prystrom

Jestem członkiem Polskiego Związku Artystów Fotografików.
Byłem długoletnim prezesem Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Mieszkam w Olsztynie. Obecnie fotografie wykonuję wyłącznie techniką cyfrową, metodami komputerowymi.
Obrazy, które teraz tworzę są kontynuacją tego, co robiłem wcześniej metodami tradycyjnie
pojmowanej techniki fotograficznej. Tematem moich prac jest zazwyczaj człowiek i jego portret.
Metodą mojej pracy - fotomontaż optyczny. Fotografiom mym najczęściej nadaję formę obrazu
odbiegającego od tego, co tradycyjnie narzucała mi technika i technologia producentów materiałów
fotograficznych. Staram się robić wszystko moją własną "techniką specjalną".

I'm a member of Union of Polish Art Photographers.
I used to be a chairman of Warmia and Mazury Photographic Association.
I live in the north of Poland, in a pretty town of Olsztyn.
At present,I use computer methods to take photos with digital techniques only.
Pictures, that I create, are the extention of what I was doing earlier using tradition photographic methods..
The theme of my work is usually a man and his portrait. The method I use is a digital fotomontage.
My photos I treat totally different from those created by techniques of photographic materials producers.
I try to do every work with my own 'particular method'.

Oferuję:
- moje fotogramy do sprzedaży. W dowolnym formacie i powielone dowolną
techniką. Oprawione lub nie.
- wykonywanie portretów na zamówienie. Stworzonych moją techniką.
Nierealnych, jak ze snu, a jednak zawsze zachowujących podobieństwo
osób portretowanych

On offer you can find:
- my works to sell in any form, copied in any techniques with frame or not.
- portraits for sb's order worked out with my own techniques;unreal like
a dream, but always a person with the same features.

Home
Mój adres e-mail: bogpry@wp.pl